IN COOPERATION WITH THE NIKOLSKAYA GALLERY
THE NEW REALITY
02.10.2020 - 15.01.2021

Artists: Sergey Bazilev, Olga Skepner, Yanina Boldyreva,
Sergey Dorokhov, Andrey Logvin & others