in collaboration with Nikolskaya gallery
The New reality
02.10.2020 - 15.01.2021

artists: sergey bazilev / olga skepner / yanina boldyreva / sergey dorokhov / andrey logvin & others